Historien om «Lillebraaten» i Øvre Eiker
og folkene som bodde der.

Samlet av: Anne Marie Steenberg Jonassen
2022/2023
Tilrettelegging: Magne Grønvold

Når historien om Lillebråten skal fortelles, er det nødvendig å gå tilbake i tid og finne ut litt om gårder som lå under «Eker prestegaard».

Ved ekstraskatten i 1765 var det 15 husmannsplasser under prestegården. Den ene av disse gårdene kan være den som senere ble kalt Lillebraaten, eller den kan være opprettet noe senere.

En dendrokronologisk undersøkelse viser at tømmeret på Lillebråten ble hugget i 1737. Det kan være at bygningen sto der allerede da John Mortensen flyttet dit, eller om bygningen har blitt flyttet fra et annet sted. Dette vil vi vel ikke finne ut av.

Lillebråtens brukere fra ca. 1835 til 1858

John Mortensen ble født i 1780 på plassen Skinnerud (Schinnerud) under Øvre Hoen, som var en av prestegårdens nabogårder. Johns foreldre var Morten Arnesen og Ingeborg Pedersdatter som begge døde i løpet av 1801. Som den eldste sønnen, fikk John gården Skinnerud (han hadde 2 yngre søsken).

Ved ekstraskatten i 1765 bor Morten på Skinnerud sammen med moren Karen Schinerud og to søstre. Det var skifte på Skinnerud i 1762 etter Arne Paulsen, han etterlot seg kone og 7 barn, blant annet Morten Arnesen.

Den 13. oktober 1810 ble John viet til Marthe Kirstine Hansdatter fra Vendelborg. Det er mulig hun ikke var fra Eiker, men jeg tror jeg har funnet hennes foreldre i Folketellingen fra 1801, Hans Jacobsen og Lisbeth Ottersdatter Hougsund. John og Marte Kirstine fikk følgende barn:

Prestegårdskart som viser Lillebråten i 1840 åra

Prestegårdskart.

Morten født 1810, konfirmert Hoenseie 1825 (Skinnerud)
Hans født 1818, konfirmert Hoenseie 1833 (Skinnerud)
Otter født 1822, konfirmert Prestegårdseie 1837 (Lillebråten)
Arne født 1829, konfirmert Prestegårdseie 1844 (Lillebråten)

Her fremgår det tydelig at familien må ha flyttet fra Skinnerud til Lillebråten mellom 1833 og 1837.

John Mortensen var sagmester ved Hoenssagene. Han døde på Lillebråten 11. juli 1862. Konen Marte Kirstine ble underholdt av sønnen Arne til hun døde 24. juni 1866. Det er noe usikkert ang. alder her. Det er oppgitt 81 år ved dødsfall og at hun var 87 år ved folketellingen i 1865 (finner ikke fødsel Eiker).

Ved et besøk på Statsarkivet i Kongsberg i februar 2023, fant jeg følgende dokument i arkivet til Prestegården.

«Undertegnede gir herved sit Samtykke til at de af Hans Andreas Larsen kjøbte Huse, der forhen har tilhørt min sønn Otter Johnsen, maa blive staaende paa min Plads under Haug Prestegaard paa samme vilkår og samme Betingelser som hertil i enhver Henseende uden Hinder fra min side.
Haug Prestegard den 11. juni 1858»

Her virker det som det har stått flere hus på Lillebråten.

Lillebråtens brukere 1858 – 1892

Arne Johnsen ble født 5. juni 1829 på Skinnerud. Foreldrene til Arne var, som før nevnt, John Mortensen og Marte Kirstine Hansdatter.

Den 6. november 1855 ble maleren Arne Johnsen viet til Mallene Gulbrandsdatter fra Horgen. Han bodde da sannsynligvis på det som senere ble kalt «Lillebråten». Mallene ble født i 1829 av foreldre Gulbrand Jørgensen og Inger Marie Jacobsdatter. Våren 1858 Solgte John Mortensen plassen Lillebråten med våningshus og uthusbygninger til den yngste sønnen Arne for 60 spesidaler. Arne og Mallene fikk kun to sønner, Gulbrand født 1856 (bodde i voksen alder i Drammen) og Johan.

Ved Folketellingen i 1865 er Arne oppført som maler og «husmand» med jord. Det fremgår også at gården har ei ku, og det ble sådd 1/16 tønne hvete, 1/16 tønne bygg og 2 tønner poteter. Ved tidligere nevnte besøk på Statsarkivet i Kongsberg, fant jeg også følgende dokument: « A K Riber Mohn Jeg underskrevne A. C. Dons Sognepræst Til Eger erkjenner herved, at jeg har overladt til Arne Johnsen den Deel av Pladsen Braa- ten under Egers Prestegaard som hands nu afdøde foreldre i lang Tid haver brugt for den Tid /: ) saa Lenge) som enke Helle Braaten har Ret til at Bruge nævnte Plads, Braaten paa følgende vilkaar

  1. Hun skal selv bruge og beboe nævnte Pladsen Braaten
  1. Arne Johnsen betaler aarlig Afgift til Egers Sognepræst med 1 – en Spd sexti shilling der Erlegges ved hvert Aars Juni
  1. Han maa ikke indtage Inderst Uden Sogneprestens Samtykke Han maa ikke holde ? huus?
  1. Han maa leve et chrjstelig samliv med sin hustrue  og sine barn

Opfylder Arne Johnsen disse Vilkaar skal han have benyttelse af omhandlede Deel af Pladsen Braaten for den nævnte Tid; i modsat fald skal Han fravige og ugildiggjøre den til ste (?) lovens Fordag. Haug 20 Marts 1867  A. C. Dons  Jeg antager benytte omhandlede Deel af Pladsen Braaten paa de anførte Vilkaar Til Vitterlighed

  1. Christensen Arne Johnsen Maler Jens Petersen                          —————————

Denne kontrakt fornyes for et tidsrum af 1 et år fra dato. Gjerdene holdes i åbodsfri Stand og tilhøre pladsen. Hø, halm og gjødsel må ikke bortføres af pladsen Haugs Præstegaard den 27de September 1880

  1. A. W. Harboe                       const. Sognepr. til Eker

Jeg vedtager ovenstående             Arne Johnsen Maler Til Vitterlighed

  1. Grimstad
  2. Nilsen

 Jeg tar også med noe jeg fant under oversikt over festere: «Arne Johnsen Maler avgift 1 Spd 6 ort Contract af 20 mars 1867 gjelder for den Tid Enken? Andersdatter (?) paa hvis Jord Arnes Huuse staar, har Ret til Pladsen». Igjen virker det som det er flere hus på plassen. Folketellingen 1865 viser «Provst og Sognepræst Johan Albrect Carl Dons, 60 år» Ved Folketellingen i 1875 lever fremdeles begge ektefellene. I tillegg bor sønnen Johan sammen med dem. Johan arbeidet da på Tandberg høvleri i Drammen.

Selveier på gården Lillebråten 1889

Den 17. juli 1889 ble skjøte utstedt til Arne Johnsen fra Kirkedepartementet. Arne Johnsen betalte kr.300,- for eiendommen. Skylden var satt til 19 øre. Som nevnt innledningsvis, var det mange husmannsplasser under Prestegården. Rundt 1888 ble mange husmannsplasser solgt til brukerne. Ved Folketellingen i 1891, var det bare Arne og Malene som bodde på Lillebråten. Mallene døde i 1897 og Arne i 1902. Ved Folketellingen i 1900, bor Arne fremdeles på Lillebråten.

Lillebråtens eiere 1892 – 1919

I 1892 fikk sønnen Johan Arnesen skjøte på Lillebråten. Skjøte ble tinglyst 9. juli 1892. Han betalte kr. 800 for eiendommen. Johan ble født 22. februar 1859. Foreldrene Arne og Mallene hadde borett i sin levetid: «hvorfor sælgeren og hans hustrue Malene Gulbrandsdatter har ret til frit at bruge denne saalenge de lever eller maatte ønske det, dat den 4. juli 1892»

Den 26.  mars 1882 giftet Johan Arnesen seg med Mariane Olsdatter fra Haugseie. Johan var høvleriarbeider og bodde i Drammen ved vielse. Mariane Olsdatter ble født 8. desember 1858 og foreldre var Ole Nielsen og Anne Marie Olsdatter. De bodde på Lillebråten før Johan overtok gården.

Det virker som Johan og Mariane ikke bosatte seg på Lillebråten. Ved moren Mallenes dødsfall i 1897, står det at de bor i Tyskland. Ved farens dødsfall i 1902, bor de fortsatt i Duisburg i Tyskland. Det tok litt leting å finne fram til dette. Jeg fant ikke familien under utflyttede, heller Ikke under innflyttede. Johan må ha kommet tilbake før 1906, for den 30. juli samme år, dør han på Lillebråten. Dødsårsak er oppgitt til å være nyresykdom. Han etterlater seg kone Mariane Arnesen og barna Marie 24 år, Anna 22 år, Adolf 16 år, Oskar 18 år, Herman 8, Paul 5 ½. Samtlige bosatte i Rhinprovinsen, Tyskland. Tror Anna ble født i Norge, men har ikke klart å finne fødsel. Olav Homlebekk (Øvre Eiker) har funnet fødsel Gustav Adolf 3. juni 1890, døpt 22. juni 1890 i Lübeck, Tyskland. Likeledes Sigrid født 31. juli 1892, døpt 4. september i Lübeck, hun må være død før 1906. En datter Sigrid Gunhilda født på Lillebråten 10. august 1888, døde 15. april 1889.  Ut fra at Sigrid Gunhilda døde på Eiker 15. april 1889, må familien ha flyttet ut etter denne datoen, men før 1890. Marie ble født 4. juli 1882, også på Lillebråten. Det virker som de ble boende i Tyskland. Jeg har funnet dødsfallet til «Marianna» Arnesen i Duisburrg – Hamborn, Tyskland. Der sto det at hun døde 29. november 1933. Dødsfallet ble anmeldt av sønnen Herman Arnesen.

Hvorfor Johan tok med seg familien og dro til Tyskland vet jeg dessverre ikke, men det har vel antagelig noe å gjøre med jobben.

Lillebråtens bruker ca. 1891 – 1919, eier 1919 – 1943

Siden eier av Lillebråten Johan Arnesen og familien flyttet til Tyskland rundt 1889-90, ble gården først leid ut til familien Karoline og Otto Hansen.

Otto Hansen ble født på Hoenseie den 5. september 1859 av foreldre Hans Jakob Johnsen og Larine Nilsdatter. Larine og Hans giftet seg i 1839. Hun bodde da under Prestegårdseie.  

Ved å sjekke Folketellingen for 1891, fant jeg at Arne Johnsen og Malene Gulbrandsdatter bor på Lillebråten, gnr. 77 bnr. 28. Han er «Maler for egen regning og Jordbruker».

Litt om familien Hansen. Ved Folketellingen i 1891, bor Otto og familien under Haugseie. Det fremgår også der at Karoline Anette Johannesdatter var født i Sanne Sogn i Jarlsberg i 1861. Ved Folketellingen i 1900 bor de på Lillebråten. Paret har 7 barn. Det første barnet het Hilda Lovise og ble født i 1885. Det siste barnet var Rakel Anette som ble født i 1904. Alle barna ble født i Øvre Eiker. Dessuten bodde Arne Johnsen sammen med dem. Regner da med at det ble ganske trangt om plassen!

Otto Hansen var en periode sagmester ved Mosfossen ved Randsfjorden og deretter i Sande før han flyttet til Eiker. Han døde i 1916 og kona Karoline døde i 1953. Her følger et utdrag fra Drammens Tidende (ble også gjengitt i flere andre aviser):

 « Død efter en ulykke paa Eker. Den 6te januar iaar kom arbeider Otto Hansen, bosat paa Lillebraaten paa Øvre Eker, alvorlig tilskade under tømmerhugst i Sundmoen ved Haugsund. Han fik et træ over sig og brak korsryggen. Han blev straks indlagt paa Drammens sykehus, men trods den udmerkede behandling, han der fik i alle dele, lykkedes det ham ikke at overvinde følgerne av ulykken, og i dag er han – efter 8 maaneders sykeleie – avgaaet ved døden. Han efterlater sig hustru og flere barn, hvoraf et ukonfirmert.»

Den 6. mai 1919, ble det utstedt skjøte fra Mariane Arnesen til Karoline Hansen for kr. 6.000, skyld 29 øre. Noe som er merkelig her, Mariane har skrevet under på skjøte fra 1919, men jeg finner henne ikke på noen Folketellingen i 1920. Kanskje har hun bare vært hjemme for å ordne med overdragelsen og så dratt tilbake til Tyskland igjen.

Ved Folketellingen i 1920 bor enken Karoline Hansen på Lillebråten som småbrukerske sammen med tre av barna, den yngste sønnen Olaf og døtrene Elida og Rakel.

Karoline Hansen født 1861.

Otto Hansen født 1859

Lillebråten

Lillebråten

Lillebråten en vinterdag på 1950 tallet

Lillebråten en vinterdag på 1950 tallet

Eier av Lillebråten 1943 – 1980

Den 13. april 1943 fikk Rakel Hansen (datter av Otto og Karoline) skjøte på Lillebråten. Hun betalte kr. 1.500 for eiendommen. Rakel giftet seg aldri og bodde på Lillebråten til hun døde i 1980. Rakel og moren Karoline drev med stryking, rulling av duker og stiving av skjortesnipper. Tippoldebarnet til Otto Hansen, Siri Merethe Fossum forteller at tippoldefaren bygget huset på Lillebråten. Jeg tror heller at han bygget et tilbygg til det huset som allerede sto der. Tippoldefaren skal også ha bygget hønsehus og fjøs, disse ble revet ca. 1960. Otto, Karoline Anette og Rakel Hansen ligger alle begravet på samme plass på Haug kirkegård.

En søster av Rakel, Hilda Lovise Hansen, giftet seg med Petter Kristensen Fossum og bygde hus i nærheten. De fikk sønnen Erik Fossum.

Lillebråten 1958, fotograf Olav Homlebekk

Eiere av Lillebråten 1980 – 2010

Den 16. mai 1980 ble det foretatt en hjemmelsoverføring til testamentsarving Erik Fossum (født 1920). Verdien ble satt til kr.40.000,-.  Foreldre var Hilda (født Hansen) og Petter Fossum.

Den 15. oktober 1982 ble skjøte utstedt fra Erik Fossum til Odd Fossum (f. 1953). Kjøpesum var kr. 80.000,-. Erik Fossum var onkel til Odd Fossum. Odd ble gift med Ann Kristin Fossum (født Andersen) og de fikk bl.a. datteren Siri Merethe. Hun forteller at hun bodde i huset fra 1984 (da hun ble født) til 1987. Faren bygget da nytt hus på gnr. 77 bnr. 130 Fredheim. Men han beholdt Lillebråten. Odd Fossum jobbet som byggmester.

Foto: Siri Merethe Fossum

Foto: Siri Merethe Fossum

Foto: Siri Merethe Fossum

Eiere av Lillebråten 2010 – 2013

Den 8. juni 2010 fikk Anne Synøve Strand og Rolf Solbakken skjøte på gnr. 77 bnr. 28 og gnr. 77 bnr. 1271 Lillebråten som fulgte med i salget. Et område på ca. 800 m2. ble fradelt noen år tidligere og Lillebråten fikk da nytt bnr., nemlig 1271. I prospektet fra 2010 sto en eldre bygning med status «garasjeuthus, anneks til bolig med uvisst byggeår. Boligen på medfølgende nabotomt anses å ha liten økonomisk verdi» Disse opplysningene har jeg fått av Anne Synøve Strand. Hun forteller også at huset var veldig forfallent og det viser også bildene som Eiker Arkiv tok da huset ble revet. Huset ble stående tomt i nesten 27 år!

Olav Homlebekk og eiere av Lillebråten. Anne Synnøve Strand og Rolf Solbakken

Eier av Lillebråten fra 2013

Den 13. juli 2013 ble det skrevet avtale mellom Rolf Solbakken/Anne Synøve Strand og Temte Gård og Bygdesamling i Krokstadelva. Sistnevnte overtok Lillebråten og bygningen ble  revet i september 2013 og gjenreist på Temte  i 2014. I dag fungerer huset som et museum, men har også en praktisk funksjon. Det ble bygget en bakerovn på kjøkkenet og den blir flittig brukt til bl.a. baking av brød ved spesielle anledninger.

I et brev fra Buskerud Fylkeskommune fra 26. september 2011 står bl.a. «høy verneverdi, trolig tidligere våningshus på en gård, senere brukt som arbeiderbolig».

I mai 2014 sto Lillebråten klar for innflytting. Bygningen skulle fungere som bakstehus og Svein Sjønnegård murte bakerovnen. Jo Selleg fikk ansvaret for maling og vinduer. I bakerovnsrommet har gulvet blitt flislagt med gamle taksteinsformer fra Langesøy teglverk.

Da Lillebråten ble innviet, var realiteten om et bygdetun gått i oppfyllelse, med tre bygninger fra 1737, 1784 og 1812.

Lillebråten før rivning i 2013 Foto: Gjermund Glittfjell

Takstein fjernet før rivning av bygningsmasse. Foto: Gjermund Glittfjell

Terje Hansen, daværende styremedlem på Temte, inspiserer tømmerkassa som skal til Alvdal for restaurering.Foto: Gjermund Glittfjell

Tømmermennene fra Alvdal klare for oppsetting av Lillebråten på Temte gård og bygdesamling. Foto: Gjermund Glittfjell

Oppsetting av tømmerkasse. Foto: Gjermund Glittfjell

Taket legges i 2014 Foto: Gjermund Glittfjell

Murer Svein Sjønnegård inspiserer taksteinformer ved Langesøy gamle teglverk. Foto: Gjermund Glittfjell

Kilder:

Bent Ek (historiker, Øvre Eiker)
Olav Homlebekk (Øvre Eiker)
Siri Merethe Fossum (Øvre Eiker)
Anne Synøve Strand (Øvre Eiker)
Gjermund Glittfjell (Nedre Eiker)
Digitalarkivet: Kirkebøker, folketellinger, pantebøker etc.
Ancestry
Foto levert av Turid Falk EK (der ikke annet er oppgitt)