Temte Gård og Bygdesamling blir bygdetun!

Tekst:  Astrid Klippen
Tilrettelegging: Magne Grønvold

Oktober 2015

Arbeidet med å ferdigstille Lillebråten og Korshorgen er fortsatt stiftelsens hovedfokus og innsatsområde. Målet er at vi kan ønske velkommen til et flott bygdetun en helg i september.

Endelig er alle formaliteter i orden.

Gjenreisingen av Korshorgen kan starte!

Temte Gård og Bygdesamling har også ervervet gnr. 77 bnr. 1271 – Tranggata 17. Gårdsnavnet er Lillebråten. Avtalen er inngått med tidligere eier Anne Synnøve Strand og Rolf Solbakken. Rivingstillatelse er gitt, og formalitetene i forhold til oppsetting er også i orden.

Arbeidene med begge bygningene ledes og gjennomføres av Håkon Tharaldsteen, «Hogg og Slå», Alvdal, med oppstart 1. september 2013.

Se stor artikkel om restaureringen av Korshorgen i Alvdal midt i væla.

Korshorgen

kom til TGB fra Drammen Museum. Da hadde bygningen ligget lagret der i mange år. Forutsetningen for overtakelsen var at Korshorgen skulle gjenreises. Håkon Tharaldsteen har restaurert bygningen, og nå settes den opp ikke langt fra der hvor den gamle gården Korshorgen opprinnelig lå.

Komponisten og kirkemusikeren Per Steenberg ble født på Korshorgen i 1870. Undersøkelser av bygningens tømmer viser at det ble hogd høsten 1784. Mer info om Korshorgen finner du på Eiker Arkiv..

Lillebråten

er et svært gammelt hus som skårer høyt både når det gjelder alder og autentisitet. Slike hus er etter hvert blitt skjeldne, og Tranggata er antakelig det eneste i sitt slag i Eiker. Huset er SEFRAK-registrert og har trolig vært et våningshus på en gård. Det kan være fra tidlig 1700-tall, da det er en laftet bygning i to etasjer, bygget i grovt tømmer og laftingen går helt opp til mønet. Lillebråten lå under Haug prestegård og den gamle allfarveien til Numedal gikk rett forbi Lillebråten, dette var et hus ved siden av en «riksvei» på 1700-tallet. Et kart fra 1847 viser dette tydelig. En av eierne av Lillebråten drev med vask og strykning av tøy.